Hội thảo khoa học quốc gia về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

Chính trị 25-06-2022

Ngày 23/6, tại TP.HCM, Ban Tổ chức Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị-những vấn đề lý luận và thực tiễn”.

BTNO