Huyện Dương Minh Châu: Kéo giảm tình trạng đảng viên bị xoá tên và xin ra khỏi Đảng

Chính trị 05-05-2022

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Dương Minh Châu có 56 đảng viên bị xoá tên và xin ra khỏi Đảng, 47 đảng viên bị xử lý kỷ luật. Từ đầu năm 2022 đến nay, Ban Thường vụ (BTV) Huyện uỷ đã quyết định xoá tên 3 trường hợp và đưa ra khỏi danh sách đảng viên 1 trường hợp.

Phương Thuý