Huyện Dương Minh Châu: Xem công tác giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên

Kinh tế 17-11-2023

Được sự quan tâm chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền, cùng với quyết tâm nỗ lực của các ngành, các cấp và sự đồng tình hưởng ứng của quần chúng nhân dân, công tác giảm nghèo của huyện Dương Minh Châu đã có những chuyển biến tích cực.

Vũ Nguyệt