Kết quả khảo sát bi quan về kinh tế thế giới

Thế giới 20-06-2022

Trong bối cảnh lạm phát gia tăng tác động tiêu cực tới nền kinh tế các nước và khu vực, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp tập đoàn trên thế giới đã đưa ra dự báo bi quan về đà phục hồi của kinh tế toàn cầu.

BTNO