Khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ điều tra dân số và nhà ở

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký văn bản số 221 về việc khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024.

BTNO