Không để các lô hàng nhiễm virus

Xã hội 20-01-2022

Theo Bộ Công Thương, mặc dù mở cửa cho các lô hàng thanh long xuất khẩu qua cửa khẩu Kim Thành II (Lào Cai), nhưng với chiến lược “Zero COVID”, thị trường Trung Quốc tiếp tục kiểm tra rất gắt gao virus SARS-CoV-2 trên vỏ bao bì các lô hàng xuất khẩu.

BTNO