Kinh tế trang trại góp phần xây dựng nông thôn mới

Kinh tế 01-11-2022

Thời gian gần đây, mô hình kinh tế trang trại phát triển và nhân rộng trên địa bàn tỉnh cả về số lượng và chất lượng. Từ đó tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, đóng góp tích cực cho phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Vũ Nguyệt