Kinh tế xã hội năm 2022: Nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch

Kinh tế 21-11-2022

Đây là nội dung báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 do Sở Kế hoạch và đầu tư trình tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11.2022 vào sáng 18.11. Ông Nguyễn Thanh Ngọc- Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng, Trần Văn Chiến đồng chủ trì phiên họp.

Vũ Nguyệt