Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2023): Đại đoàn kết - tư tưởng lớn của nhà cách mạng-Phần 1

Chính trị 19-05-2023

Đại đoàn kết dân tộc là tư tưởng, di sản vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc có nguồn gốc từ nhiều yếu tố, được hình thành trên cơ sở kế thừa, phát triển chủ nghĩa yêu nước, truyền thống đoàn kết của dân tộc, tinh hoa văn hoá nhân loại. 

Hoàng Yến - Việt Đông