Lập Ban Chỉ đạo thanh tra mua sắm thiết bị y tế

Xã hội 15-01-2022

Thanh tra Chính phủ vừa ký Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Công tác đôn đốc, tổng hợp kết quả thanh tra chuyên đề mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng, chống dịch COVID-19.

BTNO