Lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Chính trị 03-06-2023
Sau lời phát biểu đề dẫn hội thảo của bà Phan Thị Hồng Đào- Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, lần lượt lãnh đạo các LĐLĐ huyện, thị, thành phố, Công đoàn ngành và tương đương có ý kiến đóng góp cho nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam (Dự thảo 3). Đại Dương