Lễ giỗ lần thứ 93 cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc

Xã hội 22-11-2022

Ngày 20.11, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ giỗ lần thứ 93 cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc - thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

BTNO