Liên kết sản xuất gắn với xây dựng nông thôn mới

Kinh tế 25-03-2023

Liên kết sản xuất là khâu then chốt gắn liền với xây dựng NTM, từng bước nâng cao vị thế nông dân, là chủ thể của mục tiêu xây dựng NTM.

Nhi Trần – Nhật Quang