Năm 2021-2022 Tây Ninh cử 72 người đào tạo bác sĩ

Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong 2 năm (2021, 2022) tỉnh đã cử 72 người đào tạo bác sĩ theo Nghị quyết 14/2021/NQ-HĐND ngày 9.12.2021 về tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ, phát triển nguồn nhân lực y tế tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2021.

Vũ Nguyệt