Nga duyệt binh kỷ niệm 78 năm ngày chiến thắng phát xít

Thế giới 09-05-2023

Nga duyệt binh kỷ niệm 78 năm ngày chiến thắng phát xít..

Nguồn Truyền hình Quốc hội