Ngành chăn nuôi–Một năm bứt phá

Kinh tế 04-02-2024

Năm 2023 là năm thành công của ngành nông nghiệp, tốc độ tăng trưởng của ngành cao nhất trong những năm gần đây, đạt 3%. GRDP trong lĩnh vực nông nghiệp đạt 21.726 tỷ đồng, đóng góp 19,8% trong cơ cấu GRDP của tỉnh.

Vũ Nguyệt