Nhân dân góp sức xây dựng nông thôn mới

Kinh tế 05-06-2024

Thời gian qua, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đạt hiệu quả thiết thực trên nhiều mặt của đời sống xã hội, đời sống người dân từng bước được nâng cao.

Vũ Nguyệt