Nơi trị bệnh miễn phí

Xã hội 19-03-2023

Hiện nay, ở điện thờ có 3 thầy thuốc Nam thay phiên nhau khám bệnh, bốc thuốc cho người dân. Số lượng bệnh nhân đến đây không ổn định, có ngày 70-80 người, có ngày lên đến 100-200 bệnh nhân.

Đại Dương