Nói về hạnh phúc

Chúng ta với mỗi hoàn cảnh khác nhau sẽ có những cảm nhận về hạnh phúc theo cách riêng biệt”.

Vi Xuân- Ngọc Diêu