Nước sạch, vệ sinh môi trường trong xây dựng nông thôn mới

Xã hội 11-11-2022

Chiến lược quốc gia cấp nước sạch, vệ sinh nông thôn đặt mục tiêu đến năm 2030 có 65% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch đạt chất lượng theo quy chuẩn. 100% hộ gia đình nông thôn, trường học, trạm y tế có nhà tiêu hợp vệ sinh bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn.

Vũ Nguyệt