Phát động cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chính trị 01-02-2023

Đối tượng dự thi là người Việt Nam ở trong nước và ngoài nước; người nước ngoài có bài viết chính luận phù hợp với tiêu chí của cuộc thi. Tác phẩm dự thi chưa từng đăng tải hoặc công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội trước thời điểm phát động cuộc thi.

Nhật Quang