Phát huy vai trò của khoa học công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Tại Hội thảo khoa học “Phát huy vai trò của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh” do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Trường Chính trị tổ chức sáng 31.10 đã nhận được nhiều bài tham luận, ý kiến thảo luận của các chuyên gia, nhà khoa học đóng góp giải pháp và hướng đi mới trong việc sử dụng hiệu quả khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh.

Tố Tuấn