Phát huy vai trò của tôn giáo trong xây dựng và phát triển quê hương

Chính trị 28-11-2022

Trong những năm qua, việc phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, luôn được cấp uỷ, chính quyền, MTTQ thị xã Hoà Thành chú trọng triển khai thực hiện nhằm phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo trong xây dựng và phát triển quê hương, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội thị xã ngày càng phát triển.

XDĐ