Phát huy vai trò hợp tác xã trong xây dựng nông thôn mới

Kinh tế 19-11-2022

Trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), hình thức tổ chức sản xuất là tiêu chí quan trọng bắt buộc. Tại Tây Ninh, nhờ có sự đóng góp tích cực của các hợp tác xã (HTX) đã góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới. 

Vũ Nguyệt