Phát huy vai trò khoa học công nghệ trong phát triển kinh tế - xã hội

Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, chính quyền, lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tiến bộ và thành tựu nổi bật, đóng góp thiết thực vào công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tố Tuấn