Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong tham gia chuyển đổi số

Tại buổi đối thoại, đoàn viên, thanh niên đã gửi đến lãnh đạo UBND tỉnh, các sở ngành nhiều nội dung như: chuẩn hóa chương trình đào tạo nâng cao về nhận thức, năng lực số cho công dân.

Vũ Nguyệt