Phát triển bảo hiểm y tế hộ gia đình, góp phần thực hiện BHYT bền vững

Xã hội 20-07-2021

Để góp phần thực hiện BHYT bền vững trong tương lai thì công tác phát triển y tế hộ gia đình đã và đang được BHXH tập trung đẩy mạnh.

BTNO