Phát triển nông nghiệp bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới

Kinh tế 19-03-2023

Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo nông thôn Tây Ninh đã có nhiều đổi thay, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn từng bước được nâng cao.

Vũ Nguyệt