Phát triển nông sản gắn với xây dựng thương hiệu

Kinh tế 22-04-2022

Trong những năm qua, việc xây dựng, phát triển thương hiệu các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh luôn được các cấp, các ngành, các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân quan tâm và đầu tư.

Vũ Nguyệt