Phát triển sản phẩm OCOP gắn với xây dựng nông thôn mới

Kinh tế 14-05-2024

Từ khi triển khai trên địa bàn tỉnh, chương trình OCOP đã chứng minh đây là một chương trình hiệu quả, phù hợp với mục tiêu thúc đẩy phát triển, xây dựng NTM, phù hợp với đặc điểm, nhu cầu và yêu cầu phát triển bền vững của các địa phương.

Nông thôn mới