Phòng, chống bạo lực gia đình

Pháp luật 18-06-2022

Qua 14 năm thực hiện Luật, đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của các cấp, ngành và người dân trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình, góp phần bảo vệ nạn nhân bạo lực gia đình, xử lý các hành vi bạo lực gia đình, nâng cao bình đẳng giới trong gia đình.

PLDS