Phòng, chống bạo lực gia đình

Pháp luật 01-02-2023

Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022 quy định người có hành vi bạo lực gia đình có trách nhiệm chấm dứt hành vi bạo lực gia đình…

TVPL