Quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường

Pháp luật 04-05-2023

Không được đổ chất thải ra đường, sông ngòi, suối, kênh rạch và nguồn nước mặt khác làm ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường.

BTNO