Quy định của pháp luật về sử dụng, mua, bán ngoại tệ của cá nhân

Pháp luật 26-11-2022

Vì việc mua bán ngoại tệ trái pháp luật nên thường diễn ra dưới hình thức lén lút, dẫn đến khi phát sinh tranh chấp sẽ có rất ít các chứng cứ hợp pháp để bảo vệ quyền lợi của các bên tham gia mua bán.

GGLS