Quý I: Kinh tế-xã hội Tây Ninh phát triển ổn định

Kinh tế 27-03-2024

Quý I.2024, kinh tế - xã hội của tỉnh đạt một số kết quả tích cực, trong đó GRDP tăng 8% cao hơn cùng kỳ, cho thấy dấu hiệu phục hồi của nền kinh tế; sản xuất nông nghiệp được duy trì ổn định, các chính sách hỗ trợ nông nghiệp được triển khai kịp thời và đảm bảo các đối tượng thụ hưởng theo quy định.

Vũ Nguyệt