Ra mắt sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bằng tiếng Italy

Thời sự 24-05-2024

Đại sứ quán Việt Nam tại Italy vừa tổ chức lễ ra mắt bản dịch tiếng Italy cuốn sách “Lý luận và thực tiễn con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội của Việt Nam” của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, do Nhà xuất bản Anteo Edizioni thực hiện.

BTNO