Sẽ không còn Tổng cục Đường bộ

Xã hội 22-06-2022

Theo Nghị định 101/2020 về thành lập tổng cục thì Tổng cục Đường bộ sẽ bị xóa bỏ vì thiếu tiêu chí theo quy định. Về vấn đề này, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã trình Bộ Giao thông Vận tải đề án tách Tổng cục thành Cục Đường bộ Việt Nam và Cục Đường bộ cao tốc Việt Nam.

BTNO