Sở hữu trí tuệ và một số điều cần biết

Pháp luật 11-05-2023

Ngay từ năm 2005, tại kỳ họp thứ 8 – QH khóa XI đã thông qua và ban hành Luật Sở hữu trí tuệ. Đến 2009 có bổ sung sửa đổi lần đầu và sau đó vào các năm 2013, 2019 tiếp tục có một số bổ sung nhỏ.

TVPL