Sở Tư pháp: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân huyện Châu Thành

Pháp luật 07-06-2024

Trong 2 ngày 5 và 6.6, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật và thi tìm hiểu pháp luật cho cán bộ, nhân dân hai xã Phước Vinh, Thành Long (huyện Châu Thành).

Thiên Di