Tăng chỉ số về môi trường trong bộ chỉ số CSI 2024

Pháp luật 07-06-2024

Những thay đổi chính trong nội dung Bộ chỉ số Doanh nghiệp bền vững (CSI) 2024 tập trung chủ yếu ở phần môi trường. Bộ chỉ số năm nay sẽ được đánh giá qua 153 chỉ số, đặc biệt đã bổ sung thêm các chỉ số mang tính định lượng, đặc biệt là các chỉ số về môi trường. Đây là nội dung quan trọng được đưa ra tại “Hội thảo phát động Chương trình đánh giá, công bố các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2024” diễn ra ngày 5/6 tại Hà Nội.

BTNO