Tăng cường kiểm tra và xử lý các nguồn thải ra sông, suối, kênh, rạch

Sở Tài nguyên và Môi trường Tây Ninh vừa có văn bản yêu cầu các cơ sở kinh doanh, sản xuất trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác giám sát, kiểm tra và vận hành liên tục đúng quy trình xử lý nước thải, đảm bảo nước thải ra môi trường phải đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo quy định.