Tập huấn kỹ năng viết bài tuyên truyền về xây dựng Đảng

Thời sự 30-05-2023

Sáng 30.5, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ - Cơ quan Thường trực BCĐ Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh  phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và đối ngoại tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh) tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng viết bài tuyên truyền về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch năm 2023.

Tố Tuấn