Tây Ninh – Bình Phước: Đẩy mạnh hợp tác trên 6 lĩnh vực

Chính trị 16-11-2022

Sau khi sơ kết và thảo luận đánh giá Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2021, lãnh đạo hai tỉnh Tây Ninh và Bình Phước ký kết Chương trình hợp tác giai đoạn 2022-2025. Ở giai đoạn này, hai tỉnh đẩy mạnh hợp tác trên 6 lĩnh vực chính.

BTNO