Tây Ninh có thêm 9 sản phẩm OCOP

Kinh tế 27-11-2022

Mới đây, Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Tây Ninh hội nghị đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh Tây Ninh đợt 1 năm 2022.

Vũ Nguyệt