Tây Ninh đạt nhiều kết quả khả quan trong chuyển đổi số

Tây Ninh là một trong số ít địa phương trong cả nước sớm ban hành nghị quyết của Tỉnh uỷ về chuyển đổi số. Trên cơ sở chương trình chuyển đổi số quốc gia, Tây Ninh cũng xác định ba trụ cột chính của công tác chuyển đổi số là xây dựng chính quyền số, xây dựng nền kinh tế số và xây dựng xã hội số. 

Vũ Nguyệt