Tây Ninh đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Pháp luật 01-04-2024

Mới đây, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Tây Ninh tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hoà giải cơ sở (HGCS), chuẩn tiếp cận pháp luật (CTCPL) năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Nhật Quang