Chia sẻ:

Tây Ninh: Hơn 8.600 đảng viên tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Chính trị 27-03-2021

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Hữu Thiện-Khánh Duy

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI