Chia sẻ:

Tây Ninh: Kinh tế tăng trưởng 3,98%, cao hơn bình quân chung cả nước

Kinh tế 31-12-2020

Tống sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 3,98% so với năm 2019, tăng cao hơn mức bình quân chung cả nước (2,91%). 

Tâm Giang

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI