Tây Ninh nỗ lực nâng mức sinh lên đạt mức sinh thay thế

Điều chỉnh mức sinh phù hợp là mục tiêu xuyên suốt của Đảng và Nhà nước từ khi ban hành chính sách dân số đầu tiên cho đến nay. Quán triệt mục tiêu, quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, trong thời gian qua, Tây Ninh đã đạt được những thành tựu quan trọng việc thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình.

Nhật Quang