Tây Ninh: Phát triển ngành nông nghiệp theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch

Kinh tế 04-05-2024

Quy hoạch tích hợp gồm các quy hoạch chuyên ngành, trong đó có quy hoạch phát triển nông nghiệp vào chung, tạo nên tính đồng bộ trong phát triển giữa các ngành và là hành lang pháp lý quan trọng để ngành nông nghiệp rà soát, đưa ra những giải pháp, phương hướng phát triển ngành nông nghiệp trong thời gian tới.

Nhật Quang